Tăng cường truyền thông phòng, chống COVID-19; Chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19; Phòng, chống dịch bệnh mùa Đông - Xuân; Phòng chống bệnh liên cầu lợn trên người
Thứ Ba, 21/4/2015 - 11:37
  • Bài viết

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI  Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ CON ĐƯỜNG ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI Ở VIỆT NAM HIỆN NAY

Chúng ta thấy rằng, chủ nghĩa xã hội thường được hiểu với ba tư cách: chủ nghĩa xã hội là một học thuyết; chủ nghĩa xã hội là một phong trào; chủ nghĩa xã hội là một chế độ. Mỗi tư cách ấy lại có nhiều biểu hiện khác nhau, tùy theo thế giới quan và trình độ phát triển ở mỗi giai đoạn lịch sử cụ thể. Vì vậy thì chúng ta phải định hình chủ nghĩa xã hội thế nào, và định hướng đi lên chủ nghĩa xã hội thế nào cho phù hợp với hoàn cảnh, đặc điểm cụ thể ở Việt Nam?
Xem tiếp
SÁNG MÃI PHẨM CHẤT CAO ĐẸP VÀ SỨ MỆNH CAO CẢ CỦA NGÀNH Y

SÁNG MÃI PHẨM CHẤT CAO ĐẸP VÀ SỨ MỆNH CAO CẢ CỦA NGÀNH Y

Trong kỷ nguyên số hiện nay, các thông tin chưa được kiểm chứng, xấu độc… xuất hiện tràn lan. Đối với lĩnh vực y tế, các nội dung liên quan đến một số cán bộ vi phạm; tình trạng giả danh, lợi dụng hoạt động chuyên môn để lừa đảo… ngày một phổ biến. Trước thực tế đó, Bộ Y tế đã triển khai nhiều biện pháp nhằm bảo vệ hình ảnh và uy tín của ngành, giữ vững phẩm chất cao đẹp của những chiến sĩ áo trắng…
Xem tiếp
DỰA VÀO NHÂN DÂN ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG; HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA ĐÔNG ĐẢO CỦA NHÂN DÂN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

DỰA VÀO NHÂN DÂN ĐỂ BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG; HUY ĐỘNG SỰ THAM GIA ĐÔNG ĐẢO CỦA NHÂN DÂN TRONG BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG, ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Đảng ta cần phải tuyên truyền cho dân, gương mẫu trước dân và quan tâm giải quyết lợi ích của dân, từ đó tạo lòng tin, sức mạnh đoàn kết của nhân dân xung quanh Đảng để đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ đất nước.
Xem tiếp
XÂY DỰNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN LÀ GÓP PHẦN ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ VAI TRÒ CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

XÂY DỰNG BẢN LĨNH CHÍNH TRỊ CHO ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN LÀ GÓP PHẦN ĐẤU TRANH CHỐNG QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH VỀ VAI TRÒ CẦM QUYỀN CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Đảng ta cần đổi mới tư duy về công tác đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, cần vận dụng và phát triển sáng tạo những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về cán bộ, đảng viên. Trước hết cần xây dựng các tiêu chí cụ thể để đáng giá, xếp loại cán bộ, đảng viên, xem xét về bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên trong điều kiện xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó cần khắc phục triệt để cách đánh giá cán bộ, đảng viên một cách chung chung, hình thức bởi cách đánh giá đó sẽ không tạo được động lực để cán bộ, đảng viên phấn đấu vươn lên, rèn luyện bản lĩnh chính trị. Tuy nhiên, khi xem xét, đánh giá cán bộ, đảng viên nói chung, đánh giá về bản lĩnh chính trị nói riêng cần phải căn cứ vào đặc thù từng lĩnh vực, từng địa phương mà họ công tác
Xem tiếp
TOÀN THỂ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TRUNG ƯƠNG, BỘ Y TẾ GẮN BÓ VỚI DÂN, TẬN TÂM PHỤNG SỰ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

TOÀN THỂ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - GIÁO DỤC SỨC KHOẺ TRUNG ƯƠNG, BỘ Y TẾ GẮN BÓ VỚI DÂN, TẬN TÂM PHỤNG SỰ GÓP PHẦN BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG

Để phát huy những thành quả đạt được trong những năm qua, mỗi cán bộ, đảng viên cần tạo dựng chiến lược bền bỉ nhằm đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong hệ thống Y tế và Nhân dân góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Xem tiếp
VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG Y TẾ TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

VAI TRÒ CỦA CÁN BỘ, ĐẢNG VIÊN LÀM CÔNG TÁC TRUYỀN THÔNG Y TẾ TRONG ĐẤU TRANH PHẢN BÁC CÁC QUAN ĐIỂM SAI TRÁI, THÙ ĐỊCH, BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG TRONG TÌNH HÌNH MỚI

Nền tảng tư tưởng của Đảng là hệ thống lý luận, là cơ sở khoa học và thực tiễn về xây dựng Đảng, về nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng, về định hướng phát triển của Đảng, về mục tiêu đấu tranh cách mạng của Đảng.
Xem tiếp
Xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là góp phần đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng

Xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là góp phần đấu tranh chống quan điểm sai trái, thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng

Bài viết nhận diện 7 quan điểm sai trái, thù địch phủ nhận vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam, đối với Đảng Cộng sản Việt Nam; làm rõ khái niệm xây dựng bản lĩnh chính trị cho cán bộ, đảng viên - nhân tố bảo đảm vai trò cầm quyền của Đảng; đề cập đến 5 nội dung xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên giai đoạn hiện nay. Bài viết đưa ra 5 nhóm giải pháp nhằm tăng cường xây dựng bản lĩnh chính trị cho đội ngũ cán bộ, đảng viên góp phần đấu tranh phòng, chống những quan điểm sai trái, thù địch về vai trò cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam
Xem tiếp
BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (tác phẩm dự thi Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024)

BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG LÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC (tác phẩm dự thi Cuộc thi Chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2024)

​​​​​​​Trong điều kiện hiện nay, với sự bùng nổ của mạng Internet, các mạng xã hội toàn cầu và những vấn đề nảy sinh từ mặt trái của kinh tế thị trường… các thế lực thù địch, phản động càng ra sức chống phá thì nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch càng trở nên cần thiết. Trước tình hình đó, việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa sống còn trong bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa của toàn Đảng, toàn dân ta.
Xem tiếp
1 2 3 4 5  
bộ y tế Bảo Sơn vietnnamnet sức khỏe & đời sống logo7 viettel y tế thế giới vnexpress
Chúc mừng năm mới

Lên đầu trang